" Hidup untuk perjuangan bagi orang lain jauh lebih berarti daripada untuk diri sendiri..."

HORAS . . . SIRAJABATAK - SOMBA MARHULA HULA - MANAT MARDONGAN TUBU - ELEK MARBORU - RINGKOT MAR ALE ALE

Mengapa SpeedCash?

 http://www.speedcash.co.id/1226135 23 Alasan Mengapa Anda Harus Menggunakan SpeedCash :

Umpasa, Umpama, Falsafah (Puisi jenis Pantun) dalam kesusastraan suku Batak Toba

HoRaS HaBaTaKoN ! 

Umpasa batak toba ini adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya, serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Umpama dan umpasa merupakan suatu hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan orang Batak, terutama dalam kegiatan adat. Umpama dalam bahasa Indonesia berarti perumpamaan dan untuk umpasa berarti peribahasa. Penggunaan umpasa dan umpama ini adalah tergantung kepada konteks kegiatan yang dilakukan, ada umpasa untuk orang menikah, ada umpasa untuk orang meninggal, ada umpasa untuk paradaton, dan yang lainnya.

Sedangkan untuk umpama dibuat untuk mengungkapkan sesuatu hal dalam bentuk kata yang lain, atau untuk menghaluskan seperti penggunaan perumpamaan pada bahasa Indonesia.

FALSAFAH ni natua-tua imasongon tudosan alai godangan doi hasil ni angka pengalaman natua-tua najolo naboi gabe poda tarlumobi tu angka naumposo.


UMPASA (Peribahasa) ima songon pantun (Hata parjolo patorangkon hata parpudi) alai sasintongna hata pasu-pasu doi songon tangiang asa pasauton ni Amanta Debata, ai ganup namanghatahon Umpasa (pasu-pasu) ingkon tongtong do diakui dibagasan rohana na Debata do silehon pasu-pasu.

UMPAMA (Perumpamaan) ima hata tudosan hampir mirip tu Falsafah ni natua-tua.
Molo mandok Umpama unang hata (isi) ni Umpasa didok jala sebalikna molo mandok Umpasa unang ma hatani Umpama didok, asa taparrohahon ma i molo mandok Umpama manang Umpasa.

UMPASA MASA KINI
Umpasa pada masa kini telah berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman dan dapat digunakan pada acara-acara tertentu, serta tidak hanya menggunakan umpasa yang telah ada sejak dulunya.

Beberapa contoh Umpasa Batak Toba

Umpasa (Peribahasa) 1:

Adong na tuat sian dolok
Adong na nangkok sian toruan
Adong na ro sian habinsaran
Adong na sian hasundutan
Manumpak ma Debata
Dilehon di hamu pasupasuan

TERJEMAHANNYA:
Ada yang turun dari gunung
Ada yang naik dari hilir
Ada yang datang dari timur
Ada dari arah barat
Semoga Tuhan memberi berkat
Diberi kepada kamu doa dan restu


Umpasa (Peribahasa) 2 :

Aek godang do aek laut
Dos ni roha do sibaen nasaut

TERJEMAHANNYA:
Air sungai air laut
Kesepakatan hati membuat semua terlaksana


Umpasa (Peribahasa) 3 :

Ampapaga dolok
Ampapaga sibuluan
Unang hita marbada
Ai hita do marsogot hita haduan

TERJEMAHNNYA:
Ampapaga gunung
Ampapaga sibuluan
Jangan kita bertengkar
Karena kita besok kita pula lusa


Umpasa (Peribahasa) 4 :

Anduhur martutu
Diatas ni Purbatua
Sai sinur ma pinahan
Gabe na niula

TERJEMAHANNYA:
Terkukur berbunyi bersiul
Diatas Purbatua
Semoga ternak banyak keturunan
Begitu pula pertanian yang dikerjakan


Umpasa (Peribahasa) 5 :

Antajau haludi
Tu pining na mongkol mata
Sahalak pe mandok nauli
Luhut ma hita nampunasa

TERJEMAHANNYA:
Jambu kelutuk yang sudah masak
Buah pinang yang setengah tua
Walau seorang yang mengucapkan kata - kata indah
Semua kita yang memilikinya


Umpasa (Peribahasa) 6 :

Ansimun sada holbung
Pege sangharimbang
Menimbung rap tu toru
Mangangkat rap tu ginjang

TERJEMAHANNYA:
Ketimun satu lobang
Jahe satu bongkolan
Meloncat sama ke bawah
Meloncat sama ke atas


Umpasa (Peribahasa) 7 :

Bagot na ganjang do ho
Marbulung di dangkana
Na denggan maruhum do ho
Jala na denggan marisara

TERJEMAHANNYA:
Engkau adalah enau yang panjang
Berdaun pada tangkainya
Engkau berpegang pada hukum dengan baik
Serta sesuai dengan ketentuan peraturan


Umpasa (Peribahasa) 8 :

Balintang ma pagabe
Tumandanghon sitandoan
Arinta ma gabe
Molo masi paolo - oloan

TERJEMAHANNYA:
Balintang dan pagabe tempat sandar bertenun
Alas kaki waktu bertenun
Saatnya kita banyak anak
Kalau saling seia - sekata


Umpasa (Peribahasa) 9 :

Disi si rungguk
Disi si tata
Ia disi hita juguk
Disi Ompunta Debata

TERJEMAHANNYA:
Dimana ada si Rungguk
Disitu ada si Tata
Dimanapun kita duduk
Disitu selalu Tuhan yang Maha Esa


Umpasa (Peribahasa) 10 :

Dolok martimbang hatubuan ni si marhorahora
Di Debata na di ginjang do suhat - suhat ni hita jolam

TERJEMAHANNYA:
Dolok Martimbang tempat tumbuh si marhorahora
Di tangan Tuhan yang di sorga penilaian terhadap manusia

Umpasa (Peribahasa) 11 :

Eme sitambatua
Parlinggoman ni siborok
Luhut ma hita martua
Debata ma na marorot

TERJEMAHANNYA:
Padi sitambatua
Tempat bernaung cebong - cebong
Semua kita bertuah
Tuhan yang menjaga


Umpasa (Peribahasa) 12 :
Godang si butongbutong
Otik si pir ni tondi

TERJEMAHANNYA:
Banyak membuat kenyang
Sedikit memperkuat roh


Umpasa (Peribahasa) 13 :

Hodong do pahu
Holi - holi sanghalia
Ho do ahu
Hita na marsada ina

TERJEMAHANNYA:
Pelepah ialah pakis
Tulang - tulang satu ruas
Engkau adalah aku
Kita yang satu Bunda


Umpasa (Peribahasa) 14 :

Holong mangalap holong

TERJEMAHANNYA:
Kasih meraih kasih


Umpasa (Peribahasa) 15 :

Hapur di tagan do ahu
Napuran di hallungan
Naingot di padan do ahu
ingot di paruhuman

TERJEMAHANNYA:
Saya bagai kapur di tempatnya
Sirih di keranjang
Saya selalu ingat akan perjanjian
Ingat akan peraturan


Umpasa (Peribahasa) 16 :

Ia tambor bonana
Rugun ma dohot punsuna
Ia gabe maradong Hula - Hulana
songon i ma nang dohot Boruna


TERJEMAHANNYA:
Kalau pokoknya subur
Daunnyapun rimbun
Kalau Hula - Hula kaya
Demikian pula Borunya


Umpasa (Peribahasa) 17 :
Jolo suhat do anso poring
Dungi dope na boboion

TERJEMAHANNYA:
Lebih dahulu keladi baru keladi gatal
Baru setelah itulah yang dikatakan “boboion”

Artinya:
Jangan menunjukkan kekuatan dan memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain

Umpasa (Peribahasa) 18 :

Loting ma tomboman
Marsaor batu hula
Tondinta masingonggoman
Jala gabe na ni ula

TERJEMAHANNYA:
Batu api di lobang tiang
Bercampur batu cat
Roh kita saling mengikat
Lalu subur tanaman kita


Umpasa (Peribahasa) 19 :

Madabu batu tu binang na bolon
jolo manguhum raja
Disi pe asa tolonon panolon

TERJEMAHANNYA:
Batu jatuh ke sungai yang besar
lebih dahulu raja menghukum
Baru tersumpah diambil sumpahnya


Umpasa (Peribahasa) 20 :

Manuk na mangonsop pirana
Manuk sabungan na mamargut anaknya
Ingkon tiptipon do tuktukna

TERJEMAHANNYA:
Ayam yang menghisap telurnya
Ayam jago yang mematuk anaknya
mesti dipotong paruhnya


Umpasa (Peribahasa) 21 :

Mangungkor honong bosi
Pora - pora di babana
Marpungu angka dongan
Masipaboa hatana

TERJEMAHANNYA:
Menyelam burung - burung pemakan ikan
Ikan pora - pora di mulutnya
Berkumpul para orang bersahabat
Masing - masing menyampaikan pendapatnya/pikirannya


Umpasa (Peribahasa) 22 :

Marbou laho tu tapian
Batuk – batu laho tu bagas mandi

TERJEMAHANNYA:
Berseru waktu hendak ke tepian mandi
Batuk – batuk hendak masuk ke rumah

Artinya:
Jika akan melakukan sesuatu pekerjaan lebih dahulu dimusyawarahkan


Umpasa (Peribahasa) 23 :

Mardangka ma dangkana
Marranting ma rantingna
Ia gabe ma amana
Sai gabe ma nang anggina

TERJEMAHANNYA:
Cabang kayu bercabang
Ranting kayu beranting
Jika ayahnya banyak keturunan
Semoga adiknya juga banyak keturunan


Umpasa (Peribahasa) 24 :

Martantan ma baringin
Marurat jabi - jabi
Mamora ma hita madingin
Tumpahon ni Ompunta Mulajadi

TERJEMAHANNYA:
Pohon beringin berakar jantung
Pohon jabi - jabi berakar serabut
Semua kita kaya dan sentosa
Berkat Tuhan yang Maha Esa


Umpasa (Peribahasa) 25 :

Metmet aekna metmet dengkena
Balga aek balga dengkena

TERJEMAHANNYA:
Kecil sungai kecil ikannya
Besar sungai besar ikannya


Umpasa (Peribahasa) 26 :

Metmet do hapur lunsut
Dijujung do uluna

TERJEMAHANNYA:
Capung yang paling kecilpun
Kepalanya selalu diangkat


Umpasa (Peribahasa) 27 :

Molo hombar tu auga
Hombar ma tu gagatan

TERJEMAHANNYA:
Kalau sesuai dengan kalung kerbau
Sesuai dengan tempat makan rumput


Umpasa (Peribahasa) 28 :

Na tiniopbatahi
Batahi pamarai
Sai sauduran satahi
Angka na marhaha - maranggi

TERJEMAHANNYA:
Tongkat yang kita pegang
Tongkat mengiringi ke kandang
Semoga seia - sekata
Orang yang berabang - beradik (bersaudara)


Umpasa (Peribahasa) 29 :

Napuran tano - tano
Na sinuan di onan
Manumpak Debata
Di paganda parbinotoan

TERJEMAHANNYA:
Sirih tanah
yang ditanam di pekan
Tuhan memberkati
Ditambahi pengetahuan


Umpasa (Peribahasa) 30 :

Rata pe bulung ni salak
Rataan do bulung ni sitorop
Uli pe hata sahalak
Ulian do hata torop

TERJEMAHNNYA:
Walau hijau daun salak
Lebih hijau daun sitorop
Memang baik pendapat satu orang
Lebih baik pendapat banyak orang


Umpasa (Peribahasa) 31 :
Rim ni tahi do gogona
Rantosna do tajomna


TERJEMAHANNYA:
Kebulatan mufakatlah yang kuat
Sistemnya (taktiknya) – lah tajamnya

Artinya : Pada persatuan dan kesatuan terletak kekuatanUmpasa (Peribahasa) 32 :

Rumah ijuk di jolo ni sopo gorga
Asi ma roha ni Amanta Debata
Sai dilehon ma dihamu
Anak na bisuk dohot boru namarroha

TERJEMAHANNYA:
Rumah beratap ijuk di depan lumbung yang berukir
Tuhan Allah berbelas kasihan
Semoga diberi kepada kalian
Putera yang cerdik dan puteri yang bijaksana


Umpasa (Peribahasa) 33 :

Simbora gukguk
Sai mamora ma hita luhut

TERJEMAHANNYA:
Tembaga menumpuk
Semoga kita semua kaya - raya

Umpasa (Peribahasa) 34 :

Songon bayo pangkejei
Lomlom pangkal igungna

TERJEMAHANNYA:
Bagai laki – laki dewasa pendamar
Hitam pangkal hidungnya

Artinya:
Orang yang berletih – lelah mengerjakan pekerjaan demi kepentingan orang banyak


Umpasa (Peribahasa) 35 :

Songon sihapor lunjung
Nijunjung suada ulu
Niporsan suada abara


TERJEMAHANNYA:
Bagaikan belalang lonjong
Menjunjung tiada kepala
Memikul tiada bahu


Artinya:
Rela mempertanggunggungjawabkan suatu tugas demi kepentingan yang lebih besar


Umpasa (Peribahasa) 36 :

Tinutung tu api
Pinatuba songon soban
Naung tinuptup ni tahi
Unang be masisolsolan

TERJEMAHANNYA:
Dibakar ke api
Diatur bagai kayu
Yang sudah disetujui bersama
Jangan saling menyesali


Umpasa (Peribahasa) 37 :

Tingko ma inggir - inggir
Tingko rata - rata
Pasu - pasu angka nauli
Pasauthon Amanta Debata

TERJEMAHANNYA:
Inggir - inggir yang bulat
Yang bulat dan hijau
Semua berkat yang indah
Tuhan - lah yang memberikan


Umpasa (Peribahasa) 38 :

Tonggi ma sibahut
Tabo ma pora - pora
Gabe ma hita luhut
Jala sude ma hita mamora

TERJEMAHANNYA:
Ikan lele rasanya manis
Ikan pora - pora rasanya enak
Kita semua banyak keturunan
Lalu hendaknya kita semua kaya


Umpasa (Peribahasa) 39 :

Tubu unte dohot durina
Tubu jolma dohot ugarina

TERJEMAHANNYA:
Tumbuh jeruk dengan durinya
Lahir manusia dengan suratannya


Umpasa (Peribahasa) 40 :

Unang sumuan dulang
Mangaithon jabi - jabi
Unang mambahen na so uhum
Mangulahon na so jadi

TERJEMAHANNYA:
Jangan menanam dulang
Menarik beringin jabi - jabi
Jangan berbuat yang tidak patut
Mengerjakan yang tidak pantas


Umpasa (Peribahasa) 41 : 

Uhum sipangan anak
Uhum sipangan boru

TERJEMAHANNYA:
Perintah berlaku kepada anak laki – laki
Perintah berlaku juga kepada anak perempuan

Artinya:
Menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan golongan atau kelompok


Umpasa (Peribahasa) 42 : 

Bintang na rumiris, ombun na sumorop. 
Sai tubu di hamu anak na riris, boru pe antong torop. 

Bintang  yang berbaris-baris, embun juga banyak
semoga lahir anak laki-laki berbaris-baris, anak perempuan juga banyak
artinya: 
Semoga kamu memperoleh, banyak anak laki-laki, dan perempuan. 


Umpasa (Peribahasa) 43: 

Andor hadukka, togutogu ni lombu. 
Sai sahat hamu saurmatua, togutoguan ni pahompu.
artinya: 
Semoga kamu beranak cucu, dan panjang umur, sehingga sempat dituntun oleh para cucu.  


Umpasa (Peribahasa) 44 : 

Tumbur ni pangkat, tu tumbur ni hotang. 
Tusi Hamu mangalangka, tusi dapotan pangomoan. 
artinya: 
Ke mana pun kamu melangkahkan kaki, semoga selalu mendapatkan rejeki.  


Umpasa (Peribahasa) 45 : 

Sai torop ma dangkana, rugun dohot bulungna. 
Horas jala gabe hula-hulana, sogon i dohot boruna.

artinya: 
Semoga hula-hula hidup bahagia, demikian juga putrinya.  


Umpasa (Peribahasa) 46 : 

Simbora gukguk, di julu ni tapian, 
Horas jala gabe hita luhut, jala dapotan parsaulian.
artinya: 
Semoga kita sekalian hidup sejahtera, dan mendapat rejeki dalam kehidupanFalsafah Batak

Di jolo raja siahaan, dipudi raja sipaimaon
(Hormatan do natua-tua dohot angka raja).

Sada silompa gadong dua silompa ubi,
Sada pe namanghatahon Sudema dapotan Uli.
Pitu batu martindi sada do sitaon nadokdok
(Unang maharaphu tu dongan).

Jujur do mula ni bada, bolus do mula ni dame
(Unang sai jujur-jujuri salani dongan, alai bolushon ma).

Siboru buas siboru Bakkara, molo dung puas sae soada mara
(Dame ma).

Sungkunon poda natua-tua, sungkunon gogo naumposo
(Bertanggung-jawab).UMPASA NI NAPOSO BULUNG. 
(Buat orang-orang muda)

Jolo tiniktik sanggar laho bahenon huru-huruan,
Jolo sinukkun marga asa binoto partuturan.

Tudia ma luluon da goreng-goreng bahen soban,
Tudia ma luluon da boru Tobing bahen dongan.
Tudia ma luluon da dakka-dakka bahen soban,
Tudia ma luluon da boru Sinaga bahen dongan.

Manuk ni pealangge hotek-hotek laho marpira
Sirang na mar ale-ale, lobianan matean ina.

Silaklak ni dandorung tu dakka ni sila-sila,
Ndang iba jumonok-jonok tu naso oroan niba.

Metmet dope sikkoru da nungga dihandang-handangi,
Metmet dope si boru da nungga ditandang-tandangi.

Torop do bittang di langit, si gara ni api sada do
Torop do si boru nauli, tinodo ni rohakku holoan ho do

Rabba na poso, ndang piga tubuan lata
Hami na poso, ndang piga na umboto hata


UMPASA MANJALO TINTIN MARANGKUP. (Untuk pasangan saat tukar cincin)

Bulung namartampuk, bulung ni simarlasuna,
Nunga hujalo hami tintin marangkup,
Dohonon ma hata pasu-pasuna.

Hot pe jabu i, tong doi margulang-gulang
Sian dia pe mangalap boru bere i, tong doi boru ni Tulang.
Sai tong doi lubang nangpe dihukkupi rere,
Sai tong doi boru ni Tulang, manang boru ni ise pei dialap bere.
Amak do rere, dakka do dupang,
Anak do bere, Amang do Tulang.

Asing do huta Hullang, asing muse do huta Gunung Tua,
Asing do molo tulang, asing muse do molo gabe dung simatua.


UMPASA TU NA BARU MARBAGAS. (Untuk pasangan yang baru menikah)

Dakka ni arirang, peak di tonga onan,
Badan muna naso jadi sirang, tondi mu marsigomgoman.

Giring-giring ma tu gosta-gosta, tu boras ni sikkoru,
Sai tibu ma hamu mangiring-iring, huhut mangompa-ompa anak dohot boru.
Rimbur ni Pakkat tu rimbur ni Hotang,
Sai tudia pe hamu mangalakka, sai tusima hamu dapot pansamotan.

Dekke ni sale-sale, dengke ni Simamora,
Tamba ni nagabe, sai tibu ma hamu mamora.
Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu labuan,
Sahat ma hamu leleng mangolu, jala sai di dongani Tuhan.

Sahat solu, sahat di parbinsar ni ari,
Leleng ma hamu mangolu jala di iring-iring Tuhan ganup ari.
Mangula ma pangula, dipasae duhut-duhut

Molo burju marhula-hula, dipadao mara marsundut-sundut.
Ruma ijuk tu ruma gorga,
Sai tubu ma anakmuna na bisuk dohot borumuna na lambok marroha.
Anian ma pagabe tumundalhon sitodoan,
Arimu ma gabe molo marsipaolo-oloan.

Gadu-gadu ni Silindung, tu gadu-gadu ni Sipoholon,
Sai tubu ma anakmuna 17 dohot borumuna 16.
Andor hadukka ma patogu-togu lombu,
Sai sarimatua ma hamu sahat tu na patogu-togu pahoppu.


UMPASA MANGAMPU

Bulung ni Taen tu bulung ni Tulan
Ba molo tarbahen, sai topot hamu hami sahali sabulan,
Molo so boi bulung ni tulan, pinomat bulung ni salaon,
Ba molo so boi sahali sabulan, pinomat sahali sataon.

Ni durung si Tuma laos dapot Pora-pora.
Molo mamasu-masu hula-hula mangido sian Tuhan,
Napogos hian iba, boi do gabe mamora.

Songgop si Ruba-ruba tu dakka ni Hapadan,
Angka pasu-pasu na ni lehon muna,
Sai dijangkon tondi ma dohot badan.

Mardakka Jabi-jabi, marbulung ia si Tulan
Angka pasu-pasu na pinasahat muna,
Sai sude mai dipasaut Tuhan.

Naung sampulu sada, jumadi sampulu tolu,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai anggiatma padenggan ngolu-ngolu.
Naung sapulu pitu, jumadi sapulu ualu,
Angka pasu-pasu pinasat muna hula-hula nami,
Diampu hami ma di tonga jabu.

Turtu ninna anduhur, tio ninna lote,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai unang ma muba, unang mose.

Habang pidong sibigo, paihut-ihut bulan,
Saluhut angka na tapangido, sai tibu ma dipasaut Tuhan.
Obuk do jambulan, nidandan ni boru Samara
Pasu-pasu na mardongan tangiang sian hula-hula,
Mambahen marsundut-sundut soada mara.

Tinapu bulung nisabi, baen lompan ni pangula
Sahat ma pasu-pasu na nilehon muna i tu hami,
Sai horas ma nang hamu hula-hula.

Suman tu aek natio do hamu, riong-riong di pinggan pasu,
Hula-hula nabasa do hamu, na girgir mamasu-masu.


AKKA UMPASA NA ASING

Martahuak ma manuk di bungkulan ni ruma,
Horas ma hula-hulana,songoni nang akka boruna.
Simbora ma pulguk, pulguk di lage-lage,
Sai mora ma hita luhut, huhut horas jala gabe.

Hariara madungdung, pilo-pilo na maragar,
Sai tading ma na lungun, ro ma na jagar.
Sinuan bulu sibahen na las,
Tabahen uhum mambahen na horas.

Eme ni Simbolon parasaran ni si borok,
Sai horas-horas ma hita on laos Debata ma na marorot.
Sititik ma sigompa, golang-golang pangarahutna,
Tung so sadia pe naeng tarpatupa, sai anggiat ma godang pinasuna.
Pinasa ni Siantar godang rambu-rambuna,
Tung otik pe hatakki, sai godang ma pinasuna.
Tuat si puti, nakkok sideak,
Ia i na ummuli, ima ta pareak.

Aek godang tu aek laut,
Dos ni roha sibaen na saut.
Napuran tano-tano rangging marsiranggongan,
Badan ta i padao-dao, tondita i marsigomgoman.

Marmutik tabu-tabu mandompakhon mataniari,
Sai hot ma di hamu akka pasu-pasu, laho marhajophon akka na sinari.

Bona ni pinasa, hasakkotan ni jomuran,
Tung aha pe dijama hamu, sai tong ma dalan ni pasu-pasu.

Mandurung di aek Sihoru-horu, manjala di aek Sigura-gura,
Udur ma hamu jala leleng mangolu, hipas matua sonang sora mahua.

Dolok ni Simalungun, tu dolok ni Simamora
Salpu ma sian hamu na lungun, sai hatop ma ro si las ni roha.

  Adong padan ,ruhut ,adat,ido siingoton
Soadong padan ruhut ,adat,uhum,dohot hasomalon siingoton.

Aek Sihoru-horu tu hinagnan I PARGAOLAN
Namarhula-hula/marboru ikkon marsi haholongan

Aek ni SILUDANG  habaoran ni aek SIMARE
Horasma akka tulang,na mamasu-masu akka bere

Aek na tio na sai riong-riong di ginjang ni pinggan pasu
Akka hula-hula na basa sae ringgas do mangalehon pasu-pasu

Aek sihoru hour di toru ni DOLOK Mar timbang
Manimbung rap tu toru mangangkat rap tu ginjang

Aek Si bara-bara  sae parekna i tu buan Tolong
Molo soadong di iba mago do roha holong

Aek ni Siburian marbona tu dolok Sitapongan
Tiurma angka pancarian,luju-lujuma dohot pangomoan

Aek puli dalan tu lumban tonga-tonga
Sahat ma akka nauli unang muba jala unang longa

Amani logong Laos ido ni logan
Ikkon ingot do iba  na denggan,na binahen ni dongan

Andigan pe hita marbantal di bale-bale
 Andigan pe idaon NEGARA ta on sae di bgasan Dame

Andalu ma sangkut-sangkut ni bonang
MusuntaI hon na talu,hita holan na monang

Andoras  Andoris  andor ni Purba tua
Horasma hita jala torhis, sahat mulak tu jabuna

Anduhur sae solop di dangka lupang
Gabe ma Amanta suhut di nabean angka Raja

Ampema di Simanjujung ,tuhuk di Abara
Pirma tondi mangalo musu, sae margogo ma Mangalului na soada

Asa tubuan laklak tubuan singkoru,tubuan sanggar di parsopoan
Sai tubuan anak ma/tubuan boru,Asa jagar jagar di hangoluan

Ansuan si sada pago,dipangulaan
Sisada mudar sisada marga  dang jadi marsibuatan

Asa parsige parsige bulu,si tiga goli-goli
Si parintar ma jambulan  si paneang holi holi

Assimun na gantung ronggang gantung songon durian
Bohi na sae murning jot-jotan do mambahen iba hancitan

Asing do aek huta, Asing do aek toba
Asing gondang mula-mula asing muse do gondang somba-somba

Asing do piduong Hurlang ,Asing do pidong satua
Asing do Tulang,asing do simatua
Asing lubuk asing do dekke na,asing ladang asing do sihaporna
   
Asisibang  jonok tu tomboman  
Badan na so jadi sirang tondi ma si gomgoman

Artia bona ni ari sipaha sada, bona ni bulan
Sai malos ma duhut duhut di hauma
Tu gabe na  ma eme di hauma,nangpe di tinggang udan

  
B.
Bola bola ni tangan si tongka golom golomon
Bola bola ni halak si tongka tangi tangihononton

Bangun bangun narata tabo do paura uraon
Hata hata nang ni dok,tongka do pauba ubahon

Bangun bangun sinuan, bangun do salongan
Molo uli sinuan nauli do sijaloon

Baion naung ni duda ni letek bahen lage-lage
Pasu pasu ni hula hula si bahen mamora dohot gabe

Bagot na mararirang di toru ni panggomgoman
Badan na so jadi sirang ,toni ma sigomgoman

Barak bak ni sialang dapotsa papaluan
Angka na martondong dohot nama martutur si tongka ma sipamaluan

Baris baris ni gaja di rura pangaloan
Nasa pangidoan ni hula hula tung dae so sooloan
Molo so ni o0loan sai tubu do haurahon ,moloni oloan tubudo pangomoan


Behama pandung dung bulung si dolok na timbo
songon dia ma pasombulungun molo iba padao dao

Bidang bulung ni rimbang,bilangan do bulung ni rudang
Sai pandok ni dainang ikkon marbotu tulang

Binanga ni si bulan di dolok ni parsingkaman
Jumpang ma na niluluan,dapotma nani jalahan

Binsar ma mata ni ari,poltak ma matani bulan
Tubu ma boru na malo mancari jala boi pangalu aluan

Binsar mata ni ari ama ni manggule
Ro boru manopot hamu,dohot hami ma u lae

Binsar matani ari,poltak matani bulan
Horas ma anak lahi lahi,songoni anak parompuan

Binarbar bagot,tarida do pangkona
Tardapot do ibana di haol haol tinang kona

Binuat hujur bosi ,golang golang pangarahutna
So sadia pinatupa I sa godang ma pinasuna

Bong-bong parsadaan si nuan di parporlakhan
Ruhut dohot padan si pagabe na niula,jala sipasiniur pinahan

Bona ni sihupi panjangkitan demban
Marangkup do nauli,mardongan do na denggan
Siangkup ni nauli ima panggabean dohot parhorasan

Boras hata ni Tarutung,parbue hata ni TOBA
Ulaon nunga marujung ,mulak ma hita di bagasan las ni rpha

Bolon tiang ni ruma bolonando tiang ni sopo
Torop ma naung saurmatua,toropan ma angkka naum poso

Bunga na marloppit loppit,sai di songgopi lampu-lampu
Tibuma ro si doli manopot au,dohot na olo mampangkulingi ahu

Bulung ni bira,tu bulung ni  singkoru,
Sai tarpaima do iba tu sianak ni namboru

Tu Bulung ni martampuk,tu bulung ni si marlasuna,
Mamolus tu huta si bide,mangalului laklak nitabu-tabu.

Binahen ni ingananni aek mata,tinahuan sian rura
Nunga ni jalo tikki marangkup sian bere
Pasahaton ni Tulang ma hat pasu pasu,asa anggiat :
Tu buan laklak ,tubuan singkoru di toru ni bunga bunga
Tubuan anak dohot tubuan boru,ma bere dohot boru nami,
Laos gabe ma amana,gabe ma attonong amana dohot boruna

Bulung ni bulu tu bulung ni hotang
Tundal maralohon musu dompak maralohon dongan

Bulung ni timbaho sae parasoran ni ambaroba,
Sae horasma pangaranto songoni na marhuta di toba
 
Bulung ni anta so soit  tu bulung ni taen
Dang hami parholit,tungi do pen a tarbahen
   


                                                       
D.
Dada si ala madungdung  tu bonanang tali
Dada roha na malungun dohot do mata manjalahi

Dangka ni bulu  godang parasaran I pidong papua
Simburma ma godang akka dakdanak ulluson ni pura pura
Na boi pajolohon,jala umurna sahat tu sahur matua

Dangir danger ni batu dak dahan ni simbora
Gabe do hita na marsianjuan,saut gabe jlala mamora

Dangka ni tada tada sai jomba tu bonanaa
Sala ni anak na mangonai tu anak na
Dosa binahen ni amana ingkon di possan anakna

Dangka do rantingna,laos pusukna do bulung na
Hahana do angina molo na boi malo marhata

Dangka ni antasoit parasaran ni pidong papua
Tung na sojadi marholik maradopon hula hula

Dangkani bulu godang tango pinangait  aithon
Daoma angka mara dohot parhordit horditon

Danggur ma danggur barat,toho ma tu duhut duhut
Nunga tung bosur na managan dohot sa gat marloppan juhut
Dia ma lak lakna dia ma unokna,dia ma hatana,dia ma ni dokna
Laos mar pinaboa amanta suhut

Daling ma ni dalingkon,laos ma suak hudung ni bagot
Natading tinadingkon hape na sinari na tua  so dapot

Denggan do bulu godang dengganan baen hite hite
Denggan do anak dohot boru,naung magodang dengganan mardongan saripe
Asa tubuan laklak jala tubuan singkoru
Jala tubuan sanggar di parsopoan,tu buabn anak ma I ,dohot boru ,
Asa jagar jagar di hangoluan

Dengke na metmet do hamu na jolo,noaeng gabe dekke nabalga
Bere do hamu najolo,jala nuaeng gabe hela

Dengke dengke  jurung jurung di suruk ho bonani tolong
Ale ito na marbaju,di rukkar ho si dangolon
Sibahut ma ni during por pora  di usehon,
Tangis tangis  tarilu ilu hape so adong si dangolon

Dengke ni laean pineangkon,di ginjang ni pinggan pasung
Hata  panggabean dohot parhorasan pinasahat ni raja
Boan hamu ma  tu tonga ni jabu

Denggan ma pangalanka,molo mangkuling ogung dohot sarune.
Si sada urdo si sada langka,songon parluga ni parsolu.
Mansai denggan do,antong maningkir tangga,dung sidung paulak une
Patandahon naung sidung ulaon na marhula hula marboru
Asa sahat sahat ni solu sahat tu botean,sahat leleng mangolu sahat tu  panggabeaan           

Diama matana,diama altona
Diama hatana,diama na didokna
Diama langkat na,diama unokna
Diama hata hatana diama pandokna

Disima  handina  disima gandona,disima daina disima tabona
Sir sir ma sirana  toho muse dohot asomna

Doding ni doding,doding ni si marlasuna
Sude pasu-pasu muna sae muba jala unang sesa

Dolok ni purba tua tondokhon ni si borotan
Sahat ma hamu sahur matua las tiur tiurma panapotan
    
Dolok si pakpahi  tondokhon ni porba tua
Sahat ma angka nauli,dohot sahat ma tu saor matua

Dolok ni janji mauli,hatubuan ni si marhora hora
Saut ma goar na I goar na uli si boan sahat tu na mamora

Dolok ni panatapan tondongkon ni parabunga
Horas ma na di pardalanan,horas muse tu tujuan na

Dolok lonu tua,hatubuan ni si martolu
Akka poda ni natua tua,si pardenggan ngolu ngolu

Dolok ni si marjarunjung panatapan tu tao toba,
Salpu ma angka na lungun,sai roma las ni roha.

Duru ni harnagan hatubuan ni sangge-sangge
Sahat ma hamu sahur matua,sahat tu na gabe.

Duru ni harangan hatubuon ni tada tada
Hansir  do tiopon ni tangan mandanggur na so ada
  E.

Eme si tamba tua,parlingoman ni dengke ni namok- mok    
Debata na di ginjang,horasma tondi ta di parorot

Eme ni hinalang denggan do bahen buni di panamean
Horas ma na mangallang,jala horas ma na mangalehan.Sumber:
    http://www.tobatabo.com/shownews.php?cat=9&news_id=210
    http://fmpb-sumut.blogspot.com/2012/06/pantun-dalam-bahasa-batak.html
    http://id.wikipedia.org/wiki/Umpasa


Poskan Komentar
Mengapa SpeedCash?
 http://www.speedcash.co.id/1226135 23 Alasan Mengapa Anda Harus Menggunakan SpeedCash :

PRODUK HERBAL INDONESIA

Sukses harus diraih karena dia tak mau datang begitu saja

Amazon Deals